February 11th, 2013

zeugma

A figure of speech in which one word applies to two others in different senses.

October 20th, 2016

zeugma

A figure of speech in which one word applies to two others in different senses.

May 28th, 2015

zills

The tiny metallic cymbals placed on the fingers and used in belly-dancing.

August 14th, 2014

zimocca

A type of bath-sponge.

December 4th, 2012

Ziphi iiLwimi Zakuthi Kulomnatha?

by Unathi Kondile

Ndikhumbula kusandokubulawa utat’ uMuammar Gaddafi kuthothoza isichotho
seeTweets kuThwitha, zabemmi baseLibya. Xa wawusithi ukhangela iingxelo
zaseLibya wawudibana nezibhalo ngezibhalo ezazibhalwe ngesiArabhu.

Ndikwakhumbula naxesha ilixesha leWorld Cup – pha ngo2010. Iindwendwe
ngeendwendwe ezazikweli ngelathuba yayingabantu bamanye amazwe kwaye
ndisakuqaphela babengakhumshi kwa ukukhumsha. Tu. Babethetha iilwimi
zakubo. Nditsho nomdlali wodumo, wezebhola ekhatywayo, uRicardo Izecson
dos Santos Leite (owaziwa ngeli lika Kaká kwelakubo) wayesoloko ethetha
ekwabhala ngesiSpanyolo sakubo.

September 12th, 2013

ziraleet

An Arabic word for an expression of joy made by a group.

February 16th, 2013

ziti

Pasta resembling large tubes of macaroni.

October 25th, 2016

ziti

Pasta resembling large tubes of macaroni.

September 9th, 2014

zuma

(Xhosa) To ambush; to sneak around with evil intent. Colloquially “izuma” means “rapist”.

November 25th, 2013

zuz

An ancient silver Hebrew coin.